fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Pomoc a léčba Streetwork, K-centra

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Streetwork, K-centra

Kontaktní centra a terénní programy


Harm reduction (snižování rizik)

Pokud člověk už drogy užívá a zatím není motivován ke změně, k léčbě, je nezbytné, aby byly k dispozici služby, které mu pomohou udržet se při životě, než se pro případnou změnu ve svém životě rozhodne. A také ochrání jak jeho, tak jeho okolí před rizikem nákazy infekčními chorobami (viz Rubrika Drogy a nemoci) a sníží další zdravotní a sociální rizika související s užíváním drog. Mezi programy harm reduction (HR) patří zejména kontaktní centra a terénní programy, které nabízejí zejména služby výměny injekčních stříkaček, zdravotní ošetření a poradenství.
Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného, protože klient dostává informace o tom, jak drogy užívat tak, aby si ublížil pokud možno co nejméně a také aby neohrozil ostatní ve svém okolí. Pokud se časem rozhodne pro léčbu, je schopen začít lépe a bez zdravotních omezení fungovat a lépe se vrací zpátky do života. Navíc jsou uživatelé drog prostřednictvím kontaktních center a terénních programů v kontaktu s odborníky v případě, že potřebují sociální poradenství (např. informace o azylovém ubytování, o znovuzískání ztracených dokladů a podobně), krizovou intervenci, informace o léčbě a zprostředkování léčby. Díky tomu, že drogově závislí klienti mohou bezplatně a anonymně využít podporu terénních pracovníků, získávají důvěru a jsou ochotni spíše vyhledat i další odbornou pomoc a léčbu.

Programy harm reduction jsou provozovány buď přímo v „terénu", na ulici, na místech, kde se uživatelé drog scházejí (terénní práce, streetwork) nebo v tzv. nízkoprahových zařízeních. Nízký práh v tomto případě znamená překonání psychologických a administrativních bariér, podmínky pro využití služeb centra jsou postavené tak, aby je mohl využít kdokoli z uživatelů drog, bez doporučení, přímo z „ulice", kdykoli v otevírací době bez objednání, služby jsou bezplatné a anonymní.

 

Terénní programy (streetwork)

 

Terénní programy zajišťují obvykle výměnný program jehel a stříkaček. Termín „výměnný" znamená, že klientovi je poskytován tento zdravotní materiál v případě, že přinese použité jehly a stříkačky, které se pak odborně likvidují. Díky tomu se zamezuje situaci, kdy klient použité „nádobíčko" odhodí. Klient má možnost získat sterilní jehly a stříkačky a nemusí užívat injekční náčiní společně s dalšími uživateli, což by vedlo ke zvýšení rizika nákazy infekčními nemocemi. Streetworkeři poskytují informace o „bezpečném" užívání drog (snaží se informovat klienty o bezpečnějších, méně ohrožujících způsobech aplikace drog, upozorňovat je na nebezpečí kombinací drog apod.). Tento postup je založený na principu: „když už bereš, tak ber tak, aby sis pokud možno ublížil co nejméně". Je samozřejmě jasné, že samotné užívání drog jakýmkoli způsobem je ohrožující, nicméně pokud s ním klient nechce přestat, tak rozumné ho přimět třeba aspoň k tomu, aby si vyměnil injekční náčiní a aby nesdílel stříkačky s dalšími lidmi. Terénní pracovníci poskytují informační materiály (např. časopis Dekontaminace, který je určen uživatelům drog, letáky s informacemi o infekčních chorobách a dalších zdravotních rizicích). V mezích možností, které jsou dané prací přímo na ulici, zajistí základní zdravotní ošetření. V případě potřeby a zájmu klienta poradí ohledně sociálně právních záležitostí, léčby... Jak již bylo výše uvedeno, využití služeb je bezplatné anonymní.
Speciální terénní programy jsou určené pro rekreační uživatele drog na různých hudebních akcích (např. na velkých letních festivalech), jejichž hlavním cílem je objektivně informovat především příležitostné uživatele drog a experimentátory o účincích a rizicích jednotlivých drog a o dalších aspektech „nočního života" včetně informací o bezpečném sexu. Snaží se drogové experimentátory tímto způsobem chránit před případnými „drogovými nehodami" či zdravotními a legislativními riziky. Organizace sdružené v projektu Safer Party nabízejí např. útulný chill-out s hudební produkcí, vitamínovým servisem a poradenskou péčí, v případě jakýchkoliv krizových situací z důvodů psychických - stavy nezvladatelné úzkosti, strachu, paniky či zmatenosti slangově označované jako „bad trip" - nebo z důvodů fyzických - tělesná zranění, nevolnost, omdlévání, dehydratace - zde účastník hudebního festivalu najde přátelskou pomoc a profesionální podporu. Služby jsou také poskytovány zdarma a anonymně.

 

Kontaktní centrum


Kontaktní centra nabízejí obvykle výměnný program, informace o „bezpečném" užívání drog, základní zdravotní ošetření. Klient má zpravidla možnost využít služby „kontaktní místnosti" (pobyt v prostorách KC stanovený na cca 1 - 2 hodiny, kdy může hovořit s pracovníky KC, získat informace, případně si dát třeba čaj nebo polévku nebo se osprchovat, vyprat prádlo, pokud toto kontaktní centrum nabízí apod.). Další možností je poradenství v případě sociálních potíží, zájmu o léčbu, motivační trénink před léčbou (informace o léčbě, podmínkách, příprava na léčbu), zprostředkování léčby... Poradenství už zpravidla probíhá mimo služby „kontaktní místnosti" a také už nebývá anonymní.
Obvykle poskytují i poradenství pro rodiče a blízké uživatelů drog, případně rodičovské skupiny (podpůrná skupinová setkání pro rodiče a blízké lidí, kteří užívají drogy).
Některá centra nabízí motivační skupinu (informační a podpůrná setkávání klientů, kteří mají zájem o léčbu). Někdy je v rámci služeb kontaktních center nebo terénních programů poskytována i pomoc a poradenství pro uživatele drog v konfliktu se zákonem, zejména ve vazebních věznicích či výkonu trestu, které mají směřovat k tomu, aby se klientovi dostalo adekvátní právní pomoci a aby byl informován o možnostech léčby v rámci výkonu trestu nebo po jeho ukončení. Pracovníci buď s klienty udržují písemný kontakt nebo po dohodě s příslušnými věznicemi docházejí za klienty přímo do vězení.

Existují i další nízkoprahová zařízení, která nejsou specificky zaměřená na uživatele drog, například pro lidi bez přístřeší nebo pro ty, kteří se živí prostitucí. Další z center mohou být určena lidem, kteří se stali obětí trestného činu včetně domácího násilí. Bližší informace a odkazy najdete v textu Ostatní služby pod rubrikou Pomoc a léčba na našem webu.
V současné době vzniká řada tzv. nízkoprahových klubů pro děti a mládež, které jsou ohrožené sociálně patologickými jevy a nemají kvalitní náplň volného času (více viz rubrika Primární prevence).

 

Kontakty


Zařízení SANANIM z.ú.
Terénní programy
http://www.sananim.cz/terenni-programy-(tp).html


Kontaktní centrum
http://www.sananim.cz/kontaktni-centrum-(kc).html

 

Ostatní zařízení
Vyhledání podle regionu a typu zařízení v rubrice Mapa pomoci na stránce Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/

 

Doporučená literatura


Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha, Úřad vlády ČR, 2003. (ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/drogy_a_drogove_zavislosti_k_kalina_a_kol_dil_1_dil_2)
Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, Filia Nova, 2001.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/0_mezioborovy_glosar_pojmu)
Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog - publikace je překladem dokumentu, vydaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/ucinnost_programu_vymeny_sterilnich_jehel_a_strikacek)
Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V. Praha, Úřad vlády ČR, 2004.
Bartošíková, I., Voříšek, R.: Příručka pro nízkoprahové terapeuty. Boskovice, Albert 1998.
Rhodes, T.: Terénní práce - zásady a praxe. Praha, Nakladatelství rady Evropy 1999.
Kolektiv autorů: Kontaktní práce.

Zábranský, T.: Racionální protidrogová politika. Olomouc, Votobia 1997.

 

Zajímavé odkazy


Drogový informační server o harm reduction
http://www.drogy.net/portal/ilegalni-drogy/zavislost/harm-reduction-3/


Centrum adiktologie o minimalizaci rizik
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/71/Minimalizace-rizik.html


Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové služby
www.streetwork.cz


Internetová poradna sdružení Podané ruce zaměřená především na rekreační užívání drog
www.extc.cz


Farmakologický ústav III. lékařské fakulty - "harm reduction" při užívání syntetických drog
www.lf3.cuni.cz/drogy


Dekontaminace (časopis pro uživatele drog) - elektronická verze
http://www.edekontaminace.cz/


Projekt Safer Party (harm reduction v prostředí zábavy a nočního života)
www.saferparty.cz

 


Autor: Bára Orlíková

 

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko