fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Pomoc a léčba Doléčování

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Doléčování

Následná péče, doléčování

Následná péče, doléčování, je péče poskytnutá klientovi po odchodu z léčby, v širším pojetí se týká všech služeb, které klient po léčbě využije, od pracovního poradenství přes chráněné bydlení až po psychoterapeutické programy. V užším pojetí je to péče zaměřená na podporu a udržení abstinence po léčbě. Jde hlavně o zvládnutí obtížné situace po příchodu z léčby, kdy klient konfrontuje poznatky a dovednosti z léčby s „normálním" životem, mnoho věcí se učí a s mnoha se potýká, čeká na něj hledání práce, bydlení, dokončení školy apod. Klient v některé situaci může „uklouznout", jednorázově si znovu vzít drogu (mít relaps) a pokud je v kontaktu s odborníkem, je možné situaci zvládnout tak, aby se klient poučil z toho, že podcenil rizika a vydal se na tenký led, aniž by muselo dojít k tomu, že začne opětovně intenzivně užívat drogy.
V době po léčbě také často vylézají na povrch psychické problémy, nedořešené věci z minulosti, potíže s partnerskými a rodinnými vztahy, které v době léčby zůstaly překryté vzhledem k tomu, že léčba se odehrává v jiném prostředí, je leckdy úzce zaměřená pouze na problém drog a otevření a řešení těchto potíží čeká na klienta až „venku".

Doléčovací centra využívají obvykle strukturovaný program, zahrnující ambulantní individuální a skupinovou terapii, poradenství v sociální sféře, především ohledně získání zaměstnání po léčbě, vyřešení právních problémů z minulosti, dokončení nedodělaných škol apod. Případně zde probíhají další aktivity jako je arteterapie, volnočasové aktivity pro klienty, na jejichž přípravě se klienti podílí (sport, divadlo, výtvarná činnost, výlety). Program je koncipován časově tak, aby do něj mohli odcházet klienti i po té, co si najdou po léčbě práci nebo studují, probíhá většinou ve večerních hodinách.

Některá doléčovací centra poskytují pro klienty po absolvování léčby chráněné bydlení.
Chráněné bydlení je možnost ubytování na určitou omezenou dobu (zpravidla 6 měsíců až jeden rok) pro lidi, kteří se po příchodu z léčby nemají kam vrátit nebo je jejich rodinné a sociální zázemí problematické a ohrožující. Za pobyt na chráněném bydlení se platí nízký nájem a klient je vázán určitými povinnostmi a má možnost terapeutické podpory, dochází do doléčovacího programu. Za základní pravidla se považuje to, že klient nesmí přinést drogy nebo alkohol na chráněné bydlení a nesmí být v chráněných prostorách pod vlivem drogy. Dobu strávenou na chráněném má klient využít k tomu, aby zvládl rizikové období po příchodu z léčby, osamostatnil se, našel si zaměstnání a zajistil si svoje bydlení, kam půjde po odchodu z chráněného bydlení.
Někdy jsou v rámci pobytu na chráněném bydlení zprostředkovávaná chráněná pracovní místa pro některé z klientů, kteří vzhledem k tomu, že nikdy nepracovali, mají za sebou kriminální minulost, nemají dokončení vzdělání a mají třeba i nějaká zdravotní omezení, nemohou ihned po léčbě sehnat zaměstnání. Chráněné pracovní místo je taktéž na určitou časově omezenou dobu a pomáhá klientovi zvyknout si na pracovní řád, naučit se nové pracovní dovednosti. Chráněná pracovní místa jsou placená a obvykle jsou domluvena na několik měsíců až rok. Klient si pak na základě této zkušenosti je schopen lépe zajistit své další zaměstnání.
Konkrétní kontakty na doléčovací centra v ČR najdete v rubrice Kontakty.

Doléčování může probíhat i formou individuálních pohovorů kupříkladu v AT poradně či jiném podobném ambulantním zařízení nebo formou docházky na ambulantní doléčovací skupiny nebo svépomocné skupiny (viz výše zmíněné skupiny AA nebo AN).

Některá léčebná pobytová zařízení využívají i tzv. opakovacích léčeb, kdy klient po léčbě přijede na několik dní na opětovný pobyt, kde si může promluvit o problémech, na které po léčbě narazil, využít na pár dní chráněného prostředí, které zná a zorientovat se v klidu ve své situaci.

 

 

Doporučená literatura:

Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, Filia Nova, 2001.
Kalina, K.: Kvalita a účinnost v prevenci a léčbě drogových závislostí. Praha, A.N.O. a SANANIM 2000.
Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003.
Rotgers, F.: Léčba drogových závislostí. Praha, Grada 2000.


Zajímavé odkazy:

Aktuální informace o problematice následné péče na Drogovém informačním serveru SANANIM z.ú.
www.drogy.net
Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí (Sekce ambulantní péče a doléčování)
www.asociace.org
Brněnské sdružení Podané ruce poskytující služby následné péče
www.podaneruce.cz
Doléčovací centrum SANANIM z.ú.
http://www.sananim.cz/dolecovaci-centrum-s-chranenymi-byty-(dc).html  
Centrum následné péče DROP IN
www.dropin.cz
Olomoucké doléčovací centrum
www.p-centrum.cz
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
www.drogy-info.cz

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko