fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Odkazy Literatura

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Literatura

AA: Anonymní alkoholici. Příběh o tom, jak se tisíce mužů a žen vyléčilo z alkoholismu. Česká verze. Alcoholic Anonymous World Service Inc., New York, 1989

 

Agentura pro certifikace: Seznam certifikovaných zařízení. Praha: Agentura pro certifikace, IPPP, 2008.

 

Ambrož, M., Janoušková, O., Kolenatá, O., Šilarová, V. and Veis, Š.: Manuál dobré praxe. Praha: Pracovní a sociální agentura o. s. SANANIM, 2007

 

Bartošíková I., Voříšek R.: Příručka pro nízkoprahové terapeuty. Nakladatelství Albert, Boskovice, 1998

 

Bergeret J.: Toxikomanie a osobnost. Victoria Publishing, Praha, 1995

 

Csémy L. a kol.: Analýza protidrogových preventivních programů v České republice. Nadace Filia, Praha, 1995

 

Csémy L., Sovinová H., Komárek J. (2000): Drogy a taneční scéna (Drugs and the dance scene). Státní zdravotní ústav, Praha

 

Csémy L.: Pití alkoholu a užívání drog u dospívajících. Srovnání změn během druhé poloviny 90. let.  In: Sovinová H., Csémy L., Sadílek P.: Zdraví a škodlivé návyky. Státní zdravotní ústav, Praha, 1999

 

Csémy, L., Chomynová, P. and Sadílek, P. (2008) ESPAD 07: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, Česká republika 2007. Přehled hlavních výsledků za rok 2007 a trendů za období 1995 až 2007. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., Sovinová, H.: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Úřad vlády České republiky, Praha 2006.

 

Doležal J. X.: Marihuana. Votobia, Olomouc, 1997

 

Dvořák D.: Drogy - drogová závislost. Sananim Olomouc, Olomouc, 1996

 

Dvořák D.: Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí a HIV/AIDS Edice Filia, sv. 1. Nadace Filia, Praha, 1995

 

EMCDDA (Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost): Užívání drog v EU - legislativní přístupy. . Úřad vlády České republiky, Praha 2005.

 

Galla, A. a kol.: Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Úřad vlády ČR, Ministerstvo školství ČR, SANANIM, Praha 2005

 

Grinspoon L., Bakalar J.B.: Marihuana - zakázaná medicina. CAD Press, Bratislava. 1996

 

Hajný, M., Klouček, E., Stuchlík, R.: Akta Y - Drogový problém versus rodina. Votobia. Olomouc. 1999.

 

Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Grada Publishing. Praha 2001.

 

Hartnoll, R.: Drogy a drogová závislost: Vzájemné propojení výzkumu, politiky a praxe. Úřad vlády České republiky, Praha 2005.

 

Heller J., Pecinovská O. a kol.: Závislost známá neznámá. Grada Publishing, Praha, 1996

 

Hoffmann A.: LSD - mé nezvedené dítě. M.Háša-Profes, Praha,1996.

 

Kalina K. a kol.: Akreditační standardy pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách v působnosti MZ ČR. Verze 5. MZ CR, Praha, 2001

 

Kalina K.: Drogy v ordinaci praktického lékaře. FILIA, Praha, 1996 (2.vyd. Institut FILIA, Praha, 1999)

 

Kalina K.: Kvalita a účinnost v prevenci a léčbě drogových závislostí. Příručka pro poskytovatele, manažery a administrátory. Inverze/SANANIM, Praha, 2000

 

Kalina, K. a kol.: Devět rad, jak ušetřit. Příručka pro rodiče. SANANIM. Praha.

 

Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Úřad vlády ČR, Praha 2003

 

Konařík, Bedřich: Léčení alkoholismu v cizině a u nás. Československý abstinentní svaz. Praha 1934.

 

Konařík, Bedřich - Bibliografický přehled české protialkoholní literatury. Československý abstinentní svaz. Praha 1940.

 

Kozák J.: Rizikový faktor kouření. KPK nakladatelství, Praha, 1993

 

Králíková E., Kozák J.T.: Odvykání kouření v denní praxi lékaře. Maxdorf-Jessenius, Praha, 1998

 

Kratochvíl, S.: Terapeutická komunita. Academia. Praha 1979.

 

Krch F., Sadílek P., Csémy L.: Protidrogové programy v České republice - Analýza institucionálního kontextu. Výzkumná zpráva. Lékařské informační centrum, Praha, 2001

 

Kubička, L., Csémy, L.: Evropský index závažnosti návykového chování (Europ-ASI) - česká verze. Závěrečná zpráva grantu 3705-3 IGA, MZ ČR, Praha, 1996

 

Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L.: Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Úřad vlády České republiky, Praha 2006.

 

Kudrle S.: Závislost na alkoholu a jiných látkách. Doorway, Plzeň, 1993

 

Kunda S. a kol. : Klinika alkoholizmu. Osveta, Martin, 1998

 

Lejčková, P., Mravčík, V., Radimecký, J.: Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002: situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu. Úřad vlády ČR, Praha 2004.

 

Lines, R., Jürgens, R., Betteridge, G., Stöver, H., Laticevschi, D., Nelles, J.: Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností. Úřad vlády České republiky, Praha 2006.

 

Marečková, J., Minařík, J., Orlíková, B. a kol. Drogy - Otázky a odpovědi. Portál, Praha 2007.

 

McGrath, Y., Sumnall, H., McVeigh, J., Bellis, M.: Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Úřad vlády České republiky, Praha 2008.

 

Mečíř J.: Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Avicenum, Praha, 1990

 

Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Diagnostická kritéria pro výzkum. Psychiatrické centrum, Praha, 1996

 

Mikota V.: Alkohol v psychoanalýze. Několik poznámek k psychoterapii v psychiatrii. Psychoanalytické nakl. Jiří Kocourek, Praha, , 1995

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2004) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2005) Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (2001) Metodické opatření MZ ČR č. 4/2001 - Standard substituční léčby. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M.: Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Úřad vlády České republiky, Praha 2005.

 

Miovský M., Urbánek T. (2001): Výzkumná zpráva NEAD 2000 (The NEAD 2000 - Research Report). Scan, Tišnov

 

Miovský M.: LSD a jiné halucinogeny. Albert, Boskovice, 1996

 

Miovský, M., Spirig, H., Havlíčková, M. (eds.).: Vězeňství a nelegální drogy. Úřad vlády ČR, Praha 2003.

 

Mravčík, V. a kol.: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice (zprávy z let 2001 až 2010). K dispozici ke stažení na webu www.drogy-info.cz.

 

Národní protidrogová centrála (2008) Schéma průběhů správního a trestního řízení ve vztahu k drogovým přestupkům a trestným činům. Praha: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR.

 

Národní protidrogová centrála (2008) Výroční zpráva za rok 2007. Praha: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR. Notes: http://web.mvcr.cz/archiv2008/policie/prezentace/npdc.html; zobrazeno: 2008-09-05

 

Nerad J. M., Neradová, L. : Drogy a mýty. Votobia, Olomouc, 1998

 

Nerad J., Neradová L., Mikota V.: Psychoterapie závislosti na alkoholu a jiných látkách. Výzkumný ústav psychiatrický, Praha, 1989

 

Nešpor K. a kol.: Jak zůstat fit a předejít závislostem. Portál, Praha, 1999

 

Nešpor K. a kol.: Projekt MŠMT ČR č. 6/2/94; II.část - Průzkum zneužívání návykových látek a tvorba preventivních programů v prostředí školy a mládeže. Závěrečná zpráva VÚP, Praha 1994

 

Nešpor K. a kol.: Zásady efektivní primární prevence. Sportpropag, Praha, 1999

 

Nešpor K. a kol: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Příručka pro pedagogy. Sportpropag, Praha, 1999

 

Nešpor K., Csémy L., Provazníková H.: Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (volně podle R. E. Tartera). Státní zdravotní ústav/ nakladatelství Fortuna, Praha, 1998

 

Nešpor K., Csémy L., Sovinová H.: Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení. Státní zdravotní ústav, Praha, 1998

 

Nešpor K., Csémy L.: Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a jeho zvládání. FIT IN a Sportpropag, Praha, 1999

 

Nešpor K., Czémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti - jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznávat a jak je zvládat. 3.vydání. Sportpropag, Praha, 1997

 

Nešpor K.: Jak překonat problém s hazardní hrou. 2. rozšířené vydání. Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, 1999

 

Nešpor K.: Návykové chování a závislost. Portál, Praha, 2000

 

Nešpor K.: Počítače a zdraví. BEN, Praha, 1999

 

Nešpor K.: Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře. Galén, Praha, 1999

 

Nešpor K.: Závislost na práci. Grada Publishing, Praha, 1999

 

Nešpor, K., Csémy, L.: Prevence a léčba drogových závislostí. Psychiatrické centrum Praha. Praha 1996.

 

Nováková D. a kol.: Drogy ze všech stran II. Edice Filia, sv. 5. Institut Filia, Praha, 2000

 

Nováková D.: Metodika drogové prevence pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. Edice Filia, sv. 6. Institut Filia, Praha, 2001

 

Nováková D.: Metodika protidrogové prevence pro pedagogy. Národní centrum podpory zdraví, Praha, 1994. Video tamtéž, 1995

 

Nováková D.: Zdravý způsob života a prevence závislostí pro mateřské školy a první třídy základních škol. Edice Filia, sv. 3. Institut Filia, Praha, 1997

 

Nožina M. (1997): Svět drog v Čechách (World of Drugs in Czech Republic). KLP - Koniasch Latin Press & Livingstone, Praha, & Orlík nad Vltavou

 

Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V.: Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika. Úřad vlády ČR, Praha 2004

 

Polanecký V., Šmídová O., Studničková B., Šafr J., Šejda J., Hustopecký J. (2001): Mládež a návykové látky v České republice - trendy let 1994 -1997 - 2001 (Youth and Addictive Substances in Czech Republic: Trends 1994-1997-2001). Hygienická stanice hlavního města Prahy, Praha

 

Popov P.: Návykové poruchy. In: Raboch J., Zvolský P. a kol.: Psychiatrie. Galén, Praha, 2001

 

Prajsová, J. and Csémy, L. (2008) Postoje společnosti k problematice drog. Vývoj postojů společnosti k osobám užívajícím drogy, k řešení problémů s drogami a k legalizaci marihuany v letech 1996-2006. Praha : CEPROS, o.p.s., Státní zdravotní ústav a Lékařské informační centrum.

 

Presl J.: Drogová závislost. Maxdorf, Praha, 1994

 

Preston A.: Drogy na předpis II. - Vše o metadonu. Votobia, Olomouc,1999

 

Rätsch Ch.: Konopí, léčebný prostředek v dějinách lidstva. Datel, Brno, 1994.

 

Rhodes, T.: Terénní práce s uživateli drog: zásady a praxe. Úřad vlády ČR-MPK, Praha, 1997

 

Rotgers, F. a kol.: Léčba drogových závislostí. Grada Publishing. Praha 1999.

 

Sadílek, P., Mravčík, V. : Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu. Úřad vlády České republiky, Praha 2006.

 

Saunders N.: Extáze a techno scéna. JOTA, Brno, 1996

 

Schlain B., Lee M.A.: Sny vědomí. Volvox Globator, Praha, 1996.

 

Skála J. a kol..: Závislost na alkoholu a jiných látkách. Avicenum, Praha, 1987

 

Skála J., Kalina, K., Bém P. a kol.: Substance Abuse in the Czech Republic. ALFA, Praha, 1994

 

Skála J.: „...až na dno." 4.vydání. Avicenum, Praha, 1987

 

Skála J.: Abúzus a závislost. Avicenum, Praha, 1986

 

Skála J.: Alkoholismus. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha, 1957

 

Skála J.: Psychoterapie osob závislých na alkoholu. In: Růžička J.(ed.): Psychoterapie II. Sborník přednášek. Triton, Praha, 1995

 

Skála, J.: Závislost na alkoholu a jiných látkách. Avicenum. Praha 1987.

 

Smolík, P.: Duševní a behaviorální poruchy. Maxdorf Jesenius. Praha 1996.

 

Sokolář, A.: Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Příručka Ministerstva spravedlnosti ČR. Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců MS. Praha. 2001.

 

Stafford, P.: Encyklopedie psychedelických látek. Volvox Globator, Praha, 1997.

 

Studničková, B., Benáková, Z., Šeblová, J. and Zemanová, R. (2008) Výroční zpráva - ČR 2007. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy u léčených uživatelů drog. Praha: Hygienická stanice hl. m. Prahy.

 

Szasz T.: Ceremoniální chemie. Votobia, Olomouc, 1996.

 

Štípek S.: Stručná toxikologie. Medprint, Cheb, 1997

 

Švestka J. a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi. Grada Publishing, Praha, 1995

 

Tyler A.: Drogy v ulicích. Nakladatelství Ivo Železný, Praha, 1998.

 

Uhl, A.: Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí. Úřad vlády České republiky, Praha 2008.

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (2006) Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog. Praha: ÚZIS ČR.

 

Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovská, L. & Miovský, M. (2005) Analýza současného stavu a potřeb v oblasti drogových služeb na území hl. m. Prahy určených příslušníkům národnostních menšin a přistěhovalcům. Zpráva z výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN.

 

Verster, A., Bunning, E.: Buprenorfin - rozbor kritických otázek. Úřad vlády České republiky, Praha 2008.

 

Vopravil J. a kol.:: Nelegální ekonomika v ČR v roce 2000 (drogy, prostituce). Český statistický úřad, Praha, 2001

 

Vos, H. P. J.: Trauma a závislost. SANANIM Olomouc. Olomouc 1997.

 

WHO (Světová zdravotnická organizace): Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction. Úřad vlády České republiky, Praha 2006.

 

WHO (světová zdravotnická organizace): Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog. Úřad vlády České republiky, Praha 2006.

 

Zábranský T. a kol.: Drogy na předpis. Votobia, Olomouc, 1998

 

Zábranský, T., Langer, I., Mravčík, V. & Grónský, L. (1997). Racionální protidrogová politika; Votobia Publisher.

 

Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H., a Miovský, M.: PAD - Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (Souhrnná závěrečná zpráva). Vydal ResAD/Scan, 2001.

 

Zábranský, T., Vorel, F., Balíková, M. a Šejvl, J.: Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR - Stručný souhrn a manuál pro monitorování. Úřad vlády ČR, Praha 2004.

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko