fb

Nacházíte se: Úvodní stránka Pomoc a léčba Primární prevence

Zadejte dotaz

Prohledejte jiľ zodpovězené

Nevíte, jak se zeptat

Primární prevence

Primárně preventivní programy

Primární prevence si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou. Preventivní aktivity se mohou zaměřovat na celou populaci, jako je například využití masových médií ve vzdělávání široké veřejnosti, na komunitně zaměřené iniciativy nebo programy ve školách zaměřené na většinu studentů a mladých lidí. Primární prevence se může zaměřovat také na ohroženou populaci jako jsou např. „děti ulice", záškoláci, mladiství vyloučení ze školy, mladiství delikventi nebo děti uživatelů drog. V podstatě primární prevence zahrnuje tyto složky:

1.Vytváření povědomí a informovanosti o drogách a nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s jejich užíváním.
2. Podpora protidrogových postojů a norem
3. Posilování prosociálního chování v protikladu se zneužíváním drog.
4. Posilování jednotlivců i skupin v osvojování osobních a sociálních dovedností potřebných k rozvoji protidrogových postojů.
5. Podporování zdravějších alternativ, tvořivého a naplňujícího chování a životního stylu bez drog.

 

Primární prevence v podobě pouhého odstrašování nebo pouze informování o drogách se jeví jako neúčinná, musí být založena na více faktorech, prevence by neměla být úzce zaměřena jen na drogy, důležité je propojení s prevencí před ostatními rizikovými návyky a chováním, důležité je posilování sociálních, komunikačních dovedností, aktivity zaměřené na sebepoznání, vybudování důvěry a vztahu s dětmi, na které je primární prevence cílena. Poskytované informace o návykových látkách nesmí být jednostranné a zastrašující, ale objektivní, pravdivé.

 

Jak píše PhDr. Radimecký na webu www.adiktologie.cz: „Primární prevence užívání drog patří k nejoblíbenějším součástem drogové politiky, protože snad každý z nás dospělých by rád ochránil naše děti před vším zlým, tedy i před riziky spojenými s užíváním legálních a ilegálních drog. Současně je prevence i jakýmsi jablkem sváru, který se odehrává mezi různými skupinami dospělých zejména o tom, jakou podobu by skutečně účinná drogová prevence měla mít. Tyto spory jsou způsobeny pochopitelným, i když nerealistickým očekáváním laické veřejnosti, že programy primární prevence vyřeší problémy spojené s užíváním látek měnících vědomí jednoduše proto, že jednou provždy odradí mladé lidi od experimentů či od užívání návykových látek. Takhle jednoduše to ale nefunguje prostě proto, že v okamžiku, kdy se mladý člověk rozhoduje, zda drogu vzít či nevzít, stojí před touto volbou zpravidla sám a působí na něj více faktorů, než jsou jeho vědomosti o rizicích s užíváním drog spojených."

Existují organizace, které se zabývají prováděním primární prevence např. na školách, organizace, které vzdělávají učitele a vychovatele v tom, jak mají preventivně na děti působit. Existují i centra, která nabízí informační setkání pro rodiče, kteří se snaží působit v tomto ohledu na své potomky.
Na každé základní či střední škole by měli mít na starost problematiku primární prevence a vůbec oblast drogové problematiky drogoví preventisté.


Na obecních úřadech se zabývají touto problematikou protidrogoví koordinátoři, kteří se jednak podílí na plánování protidrogové politiky na místní úrovni včetně primární prevence a mají informace o situaci a službách dostupných v regionu.

 

V rámci primární prevence a informovanosti o drogách, případně možnosti anonymního kontaktu a poradenství, se začíná využívat i internetu, ať už jako zdroje informací ze stránek organizací, které se zabývají drogovou problematikou nebo prostřednictvím internetových poraden, jako jsou naše stránky. V současnosti s rozvojem komunikace prostřednictvím internetu a sociálních sítí se ovšem stává další oblastí primární prevence také bezpečnost dětí a mladých lidí na internetu a ochrana před tzv. kyberšikanou.

 

Jednou z forem primární prevence jsou rozšířené „peer programy", kdy jsou pro šíření primárně preventivních informací vyškoleni „peeři" - vrstevníci (lidé stejného věku, ale i ze stejné sociokulturní skupiny, se stejným zázemím...), kteří v rámci své vrstevnické/„peer" skupiny podporují zdravé normy a způsoby chování a odmítají nezdravé návyky. „Peeři" absolvují školení a získají informace o problematice, které pak předávají vrstevníkům.


Využívá se také studentů, věkově starších než cílová skupina, na kterou mají preventivně působit, především se jedná o speciálně vyškolené studenty humanitních oborů vysokých škol, kteří pracují s cílovou skupinou po nějaké časové období, někdy i po několik let (např. dobrovolníci, kteří jsou vyškoleni pro provádění primární prevence na základní škole a setkávají se svou stále stejnou skupinou žáků od jejich šesté do deváté třídy).
Jedním ze způsobů jsou informativní přednášky či promítání primárně preventivních filmů, ovšem efektivita této formy prevence je sporná.

 

Další relativně novou formou primární prevence jsou tzv. nízkoprahové kluby pro děti a práce s ohroženými dětmi přímo na ulici. Nízkoprahové kluby (odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - NZDM) jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po "průšviháře" ze zvláštní školy. Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis. Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností. Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení: poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovního vybavení na ven, zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely, výtvarnou dílnu s hrnčířským kruhem apod. Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mají možnost s pracovníky rozebrat a řešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v městech a na anonymních sídlištích chybí. Mládež je během pobytu v klubech zároveň chráněna a současně pod "dozorem" zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

 

Dalším modelem je práce s ohroženými dětmi a mládeží přímo na "ulici". Terénní sociální pracovník tzv. streetworker, se setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z toho vyplývající nudou, s experimentováním s drogami, trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním, s problémy v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím. Streetworker často pracuje s mladými lidmi, kteří se hlásí k některé vyhraněné skupině - subkultuře. Těmto lidem streetworker nabízí poradenství přímo v terénu, pomoc s jejich problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů a akcí.

 

Ne všechny služby, které se prezentují jako primární prevence, skutečnou primární prevencí jsou. Jedná se zejména o nejrůznější sportovní a jiné volnočasové aktivity, které by byly nabízeny, i když by žádné drogy neexistovaly (akce typu Hokej proti drogám). Testování žáků na drogy přímo ve školách také nepatří mezi standardní postupy primární prevence a jejich efekt je sporný. Více se můžete dočíst v textech na níže uvedených odkazech (www.odrogach.cz, www.drogy-info.cz a www.adiktologie.cz).

Informace o službách pro ty, kteří s drogami začnou experimentovat, pro závislé, i pro jejich rodiče a blízké najdete v informačních textech v rubrice Pomoc a léčba na našem webu.

 

Kontakty
Zařízení SANANIM z.ú.
Drogové informační centrum (poskytující informace o drogové problematice, spravuje weby Drogová poradna, Drogový informační server a O drogách)
http://www.sananim.cz/drogove-informacni-centrum-(dic).html

 

Ostatní zařízení
Vyhledání podle regionu a typu zařízení v rubrice Mapa pomoci na stránce Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (naleznete protidrogové koordinátory, primárně preventivní programy, nízkoprahové kluby pro mládež)
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/.

 

Na webu České asociace streetwork sdružující nízkoprahové služby naleznete adresář nízkoprahových klubů a další informace.
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=category&id=16

 

Doporučená literatura:
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.
McGrath, Y., Sumnall, H., McVeigh, J., Bellis, M.: Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Praha, Úřad vlády ČR, 2007.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/prevence_uzivani_drog_mezi_mladymi_lidmi_prehled_dostunych_informaci)
Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha, Úřad vlády ČR, 2003.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/drogy_a_drogove_zavislosti_k_kalina_a_kol_dil_1_dil_2)

Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, Filia Nova, 2001.
(ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/0_mezioborovy_glosar_pojmu)

Literatura především pro rodiče:
Kalina, K. a kol.: Devět rad. Praha, SANANIM 2001.
Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha, Sportpropag (FIT IN) 1995.
Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha, Grada 2001.

Pešek, R., Vondrášková, A., Veselý, O.: Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče. Arkáda a Jihočeský kraj, 2008 (ke stažení na http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/prevence/drogova_zavislost_aneb_rychly_beh_po_kratke_trati)

Rosenbaum, M.: Safety First. Bezpečnost především. Realistická protidrogová prevence pro rodiče (ke stažení na http://www.adiktologie.cz/articles/cz/60/1387/Bezpecnost-predevsim-realisticka-protidrogova-prevence-pro-rodice.html?acc=enb).

 

Zajímavé odkazy:

O drogách - web SANANIM z.ú. pro rodiče, učitele a žáky zaměřený na primární prevenci
http://www.odrogach.cz


Drogový informační server SANANIM z.ú.
http://www.drogy.net


Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti o primární prevenci
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/prevence


Centrum adiktologie o primární prevenci
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/70/pagen30/Primarni-prevence.html


Dr. Nešpor, vedoucí odd. závislostí v PL Bohnice a autor řady knih týkající se drogové problematiky včetně prevence závislosti, publikace ke stažení na http://www.drnespor.eu/addictcz.html

 

 

 Autor textu: Bára Orlíková

Veškeré materiály a texty na stránkách této poradny včetně zodpovězených dotazů jsou majetkem SANANIM z.u..
Jejich kopírování a jakékoli další využití je možné výhradně se souhlasem SANANIM z.u..
Creative Commons Licence Creative Commons Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko